Ancient texts

Herodotus, 1, preamble

«Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλέα γένηται τά τε ἄλλα καὶ δι’ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι».

'This is the display of the inquiry of Herodotus of Halicarnassus, so that things done by man not be forgotten in time, and that great and marvelous deeds, some displayed by the Hellenes, some by the barbarians, not lose their glory, including among others what was the cause of their waging war on each other.'

Herodotus, 1, preamble, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

The Battle of Marathon

Simonides of Ceos, Epigram

«Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν.»

"Fighting at the forefront of the Hellenes, the Athenians at Marathon
laid low the army of the gilded Medes."

Herodotus, The Histories

«[6.109.1] τοῖσι δὲ Ἀθηναίων στρατηγοῖσι ἐγίνοντο δίχα αἱ γνῶμαι, τῶν μὲν οὐκ ἐώντων συμβαλεῖν (ὀλίγους γὰρ εἶναι στρατιῇ τῇ Μήδων συμβαλεῖν), τῶν δὲ καὶ Μιλτιάδεω κελευόντων. [6.109.2] ὡς δὲ δίχα τε ἐγίνοντο καὶ ἐνίκα ἡ χείρων τῶν γνωμέων, ἐνθαῦτα, ἦν γὰρ ἑνδέκατος ψηφιδοφόρος ὁ τῷ κυάμῳ λαχὼν Ἀθηναίων πολεμαρχέειν (τὸ παλαιὸν γὰρ Ἀθηναῖοι ὁμόψηφον τὸν πολέμαρχον ἐποιεῦντο τοῖσι στρατηγοῖσι), ἦν δὲ τότε πολέμαρχος Καλλίμαχος Ἀφιδναῖος, πρὸς τοῦτον ἐλθὼν Μιλτιάδης ἔλεγε τάδε· [6.109.3] Ἐν σοὶ νῦν, Καλλίμαχε, ἐστὶ ἢ καταδουλῶσαι Ἀθήνας ἢ ἐλευθέρας ποιήσαντα μνημόσυνον λιπέσθαι ἐς τὸν ἅπαντα ἀνθρώπων βίον οἷον οὐδὲ Ἁρμόδιός τε καὶ Ἀριστογείτων [λείπουσι]. νῦν γὰρ δή, ἐξ οὗ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι, ἐς κίνδυνον ἥκουσι μέγιστον, καὶ ἢν μέν γε ὑποκύψωσι τοῖσι Μήδοισι, δέδεκται τὰ πείσονται παραδεδομένοι Ἱππίῃ, ἢν δὲ περιγένηται αὕτη ἡ πόλις, οἵη τέ ἐστι πρώτη τῶν Ἑλληνίδων πολίων γενέσθαι...
[6.110.1] ταῦτα λέγων ὁ Μιλτιάδης προσκτᾶται τὸν Καλλίμαχον· προσγενομένης δὲ τοῦ πολεμάρχου τῆς γνώμης ἐκεκύρωτο συμβάλλειν.»

“The Athenian generals were of divided opinion, some advocating not fighting because they were too few to attack the army of the Medes; others, including Miltiades, advocating fighting.[6.109.2]Thus they were at odds, and the inferior plan prevailed. An eleventh man had a vote, chosen by lot to be polemarch1 of Athens, and by ancient custom the Athenians had made his vote of equal weight with the generals. Callimachus of Aphidnae was polemarch at this time. Miltiades approached him and said,[6.109.3]“Callimachus, it is now in your hands to enslave Athens or make her free, and thereby leave behind for all posterity a memorial such as not even Harmodius and Aristogeiton left. Now the Athenians have come to their greatest danger since they first came into being, and, if we surrender, it is clear what we will suffer when handed over to Hippias. But if the city prevails, it will take first place among Hellenic cities…….[6.110.1] By saying this Miltiades won over Callimachus. The polemarch's vote was counted in, and the decision to attack was resolved upon. an attack until it was his own day to preside.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

The Battle of Thermopylae

Simonides of Ceos, Epigram

«Ὦ ξεῖν᾿, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε // κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.»

“Stranger passing by, tell the Lakedaimonians
Here we lie, having obeyed their orders.”

Herodotus, The Histories

[6.109.1-3] «τοῖσι δὲ Ἀθηναίων στρατηγοῖσι ἐγίνοντο δίχα αἱ γνῶμαι, τῶν μὲν οὐκ ἐώντων συμβαλεῖν (ὀλίγους γὰρ εἶναι στρατιῇ τῇ Μήδων συμβαλεῖν), τῶν δὲ καὶ Μιλτιάδεω κελευόντων. ὡς δὲ δίχα τε ἐγίνοντο καὶ ἐνίκα ἡ χείρων τῶν γνωμέων, ἐνθαῦτα, ἦν γὰρ ἑνδέκατος ψηφιδοφόρος ὁ τῷ κυάμῳ λαχὼν Ἀθηναίων πολεμαρχέειν (τὸ παλαιὸν γὰρ Ἀθηναῖοι ὁμόψηφον τὸν πολέμαρχον ἐποιεῦντο τοῖσι στρατηγοῖσι), ἦν δὲ τότε πολέμαρχος Καλλίμαχος Ἀφιδναῖος, πρὸς τοῦτον ἐλθὼν Μιλτιάδης ἔλεγε τάδε· Ἐν σοὶ νῦν, Καλλίμαχε, ἐστὶ ἢ καταδουλῶσαι Ἀθήνας ἢ ἐλευθέρας ποιήσαντα μνημόσυνον λιπέσθαι ἐς τὸν ἅπαντα ἀνθρώπων βίον οἷον οὐδὲ Ἁρμόδιός τε καὶ Ἀριστογείτων [λείπουσι]. νῦν γὰρ δή, ἐξ οὗ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι, ἐς κίνδυνον ἥκουσι μέγιστον, καὶ ἢν μέν γε ὑποκύψωσι τοῖσι Μήδοισι, δέδεκται τὰ πείσονται παραδεδομένοι Ἱππίῃ, ἢν δὲ περιγένηται αὕτη ἡ πόλις, οἵη τέ ἐστι πρώτη τῶν Ἑλληνίδων πολίων γενέσθαι...
[6.110.1] ταῦτα λέγων ὁ Μιλτιάδης προσκτᾶται τὸν Καλλίμαχον· προσγενομένης δὲ τοῦ πολεμάρχου τῆς γνώμης ἐκεκύρωτο συμβάλλειν.»

“The Athenian generals were of divided opinion, some advocating not fighting because they were too few to attack the army of the Medes; others, including Miltiades, advocating fighting.Thus they were at odds, and the inferior plan prevailed. An eleventh man had a vote, chosen by lot to be polemarch1 of Athens, and by ancient custom the Athenians had made his vote of equal weight with the generals. Callimachus of Aphidnae was polemarch at this time. Miltiades approached him and said,\“Callimachus, it is now in your hands to enslave Athens or make her free, and thereby leave behind for all posterity a memorial such as not even Harmodius and Aristogeiton left. Now the Athenians have come to their greatest danger since they first came into being, and, if we surrender, it is clear what we will suffer when handed over to Hippias. But if the city prevails, it will take first place among Hellenic cities……. By saying this Miltiades won over Callimachus. The polemarch's vote was counted in, and the decision to attack was resolved upon. an attack until it was his own day to preside.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

Herodotus, The Histories

[7.209.4] «ἐπίστασο δέ· εἰ τούτους τε καὶ τὸ ὑπομένον ἐν Σπάρτῃ καταστρέψεαι, ἔστι οὐδὲν ἄλλο ἔθνος ἀνθρώπων τὸ σέ, βασιλεῦ, ὑπομενέει χεῖρας ἀνταειρόμενον· νῦν γὰρ πρὸς βασιληίην τε καλλίστην τῶν ἐν Ἕλλησι προσφέρεαι καὶ ἄνδρας ἀρίστους.»

“Rest assured that if you overcome these men and those remaining behind at Sparta, there is no one else on earth who will raise his hands to withstand you, my King. You are now attacking the fairest kingdom in Hellas and men who are the very best.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

Herodotus, The Histories

[7.226.1-2] «Λακεδαιμονίων δὲ καὶ Θεσπιέων τοιούτων γενομένων ὅμως λέγεται ἀνὴρ ἄριστος γενέσθαι Σπαρτιήτης Διηνέκης· τὸν τόδε φασὶ εἰπεῖν τὸ ἔπος πρὶν ἢ συμμεῖξαί σφεας τοῖσι Μήδοισι, πυθόμενον πρός τευ τῶν Τρηχινίων ὡς ἐπεὰν οἱ βάρβαροι ἀπίωσι τὰ τοξεύματα, τὸν ἥλιον ὑπὸ τοῦ πλήθεος τῶν ὀϊστῶν ἀποκρύπτουσι· τοσοῦτο πλῆθος αὐτῶν εἶναι· τὸν δὲ οὐκ ἐκπλαγέντα τούτοισι εἰπεῖν, ἐν ἀλογίῃ ποιεύμενον τὸ τῶν Μήδων πλῆθος, ὡς πάντα σφι ἀγαθὰ ὁ Τρηχίνιος ξεῖνος ἀγγέλλοι, εἰ ἀποκρυπτόντων τῶν Μήδων τὸν ἥλιον ὑπὸ σκιῇ ἔσοιτο πρὸς αὐτοὺς ἡ μάχη καὶ οὐκ ἐν ἡλίῳ. ταῦτα μὲν καὶ ἄλλα τοιουτότροπα ἔπεά φασι Διηνέκεα τὸν Λακεδαιμόνιον λιπέσθαι μνημόσυνα.»

“This then is how the Lacedaemonians and Thespians conducted themselves, but the Spartan Dieneces is said to have exhibited the greatest courage of all. They say that he made the following speech before they joined battle with the Medes: he had learned from a Trachinian that there were so many of the barbarians that when they shot their missiles, the sun was hidden by the multitude of their arrows. He was not at all disturbed by this and made light of the multitude of the Medes, saying that their Trachinian foreigner brought them good news. If the Medes hid the sun, they could fight them in the shade instead of in the sun. This saying and others like it, they claim, Dieneces the Lacedaemonian left behind as a memorial.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

Herodotus, The Histories

[7.209.1-5] «ἀκούων δὲ Ξέρξης οὐκ εἶχε συμβαλέσθαι τὸ ἐόν, ὅτι παρεσκευάζοντο ὡς ἀπολεόμενοί τε καὶ ἀπολέοντες κατὰ δύναμιν· ἀλλ᾽ αὐτῷ γελοῖα γὰρ ἐφαίνοντο ποιέειν, μετεπέμψατο Δημάρητον τὸν Ἀρίστωνος, ἐόντα ἐν τῷ στρατοπέδῳ. ἀπικόμενον δέ μιν εἰρώτα Ξέρξης ἕκαστα τούτων, ἐθέλων μαθεῖν τὸ ποιεύμενον πρὸς τῶν Λακεδαιμονίων. ὁ δὲ εἶπε· Ἤκουσας μὲν καὶ πρότερόν μευ, εὖτε ὁρμῶμεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, περὶ τῶν ἀνδρῶν τούτων· ἀκούσας δὲ γέλωτά με ἔθευ λέγοντα τῇ περ ὥρων ἐκβησόμενα πρήγματα ταῦτα. ἐμοὶ γὰρ τὴν ἀληθείην ἀσκέειν ἀντία σεῦ, ὦ βασιλεῦ, ἀγὼν μέγιστός ἐστι. ἄκουσον δὲ καὶ νῦν. οἱ ἄνδρες οὗτοι ἀπίκαται μαχησόμενοι ἡμῖν περὶ τῆς ἐσόδου καὶ ταῦτα παρασκευάζονται. νόμος γάρ σφι οὕτω ἔχων ἐστί· ἐπεὰν μέλλωσι κινδυνεύειν τῇ ψυχῇ, τότε τὰς κεφαλὰς κοσμέονται. ἐπίστασο δέ· εἰ τούτους τε καὶ τὸ ὑπομένον ἐν Σπάρτῃ καταστρέψεαι, ἔστι οὐδὲν ἄλλο ἔθνος ἀνθρώπων τὸ σέ, βασιλεῦ, ὑπομενέει χεῖρας ἀνταειρόμενον· νῦν γὰρ πρὸς βασιληίην τε καλλίστην τῶν ἐν Ἕλλησι προσφέρεαι καὶ ἄνδρας ἀρίστους. κάρτα τε δὴ Ξέρξῃ ἄπιστα ἐφαίνετο τὰ λεγόμενα [εἶναι] καὶ δεύτερα ἐπειρώτα ὅντινα τρόπον τοσοῦτοι ἐόντες τῇ ἑωυτοῦ στρατιῇ μαχήσονται. ὁ δὲ εἶπε· Ὦ βασιλεῦ, ἐμοὶ χρᾶσθαι ὡς ἀνδρὶ ψεύστῃ, ἢν μὴ ταῦτά τοι ταύτῃ ἐκβῇ τῇ ἐγὼ λέγω. ταῦτα λέγων οὐκ ἔπειθε τὸν Ξέρξην».

"When Xerxes heard that, he could not comprehend the fact that the Lacedaemonians were actually, to the best of their ability, preparing to kill or be killed. What they did appeared laughable to him, so he sent for Demaratus the son of Ariston, who was in his camp. When this man arrived, he asked him about each of these matters, wanting to understand what it was that the Lacedaemonians were doing. Demaratus said, “You have already heard about these men from me, when we were setting out for Hellas, but when you heard, you mocked me, although I told you how I expected things to turn out. It is my greatest aim, O King, to be truthful in your presence. So hear me now. These men have come to fight us for the pass, and it for this that they are preparing. This is their custom: when they are about to risk their lives, they arrange their hair. Rest assured that if you overcome these men and those remaining behind at Sparta, there is no one else on earth who will raise his hands to withstand you, my King. You are now attacking the fairest kingdom in Hellas and men who are the very best.” [5] What he said seemed completely incredible to Xerxes, so he then asked how they, who were so few in number, would fight against his army. Demaratus answered, “My King, take me for a liar if this does not turn out as I say.” So he spoke, but he did not persuade Xerxes."

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

Weaponry

Herodotus, The Histories

[7.61.1] «Οἱ δὲ στρατευόμενοι οἵδε ἦσαν, Πέρσαι μὲν ὧδε ἐσκευασμένοι· περὶ μὲν τῇσι κεφαλῇσι εἶχον τιάρας καλεομένους, πίλους ἀπαγέας, περὶ δὲ τὸ σῶμα κιθῶνας χειριδωτοὺς ποικίλους, ... λεπίδος σιδηρέης ὄψιν ἰχθυοειδέος, περὶ δὲ τὰ σκέλεα ἀναξυρίδας, ἀντὶ δὲ ἀσπίδων γέρρα· ὑπὸ δὲ φαρετρεῶνες ἐκρέμαντο· αἰχμὰς δὲ βραχέας εἶχον, τόξα δὲ μεγάλα, ὀϊστοὺς δὲ καλαμίνους, πρὸς δὲ ἐγχειρίδια παρὰ τὸν δεξιὸν μηρὸν παραιωρεύμενα ἐκ τῆς ζώνης.»

“The men who served in the army were the following: the Persians were equipped in this way: they wore on their heads loose caps called tiaras, and on their bodies embroidered sleeved tunics, with scales of iron like the scales of fish in appearance, and trousers on their legs; for shields they had wicker bucklers, with quivers hanging beneath them; they carried short spears, long bows, and reed arrows, and daggers that hung from the girdle by the right thigh.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

Aeschylus, The Persians

[239- 240] ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: «πότερα γὰρ τοξουλκὸς αἰχμὴ διὰ χεροῖν αὐτοῖς πρέπει;»
ΧΟΡΟΣ: «οὐδαμῶς· ἔγχη σταδαῖα καὶ φεράσπιδες σαγαί.»

“Queen: Is the bow-stretching arrow particularly suited to their hands? Chorus: “ Far from it; they have lances for close fight and shields that serve them for armor.”

Aeschylus, The Persians, translation by Herbert Weir Smyth, MA. Harvard University Press. 1926

Herodotus, The Histories

[7.226.1-2] «Λακεδαιμονίων δὲ καὶ Θεσπιέων τοιούτων γενομένων ὅμως λέγεται ἀνὴρ ἄριστος γενέσθαι Σπαρτιήτης Διηνέκης· τὸν τόδε φασὶ εἰπεῖν τὸ ἔπος πρὶν ἢ συμμεῖξαί σφεας τοῖσι Μήδοισι, πυθόμενον πρός τευ τῶν Τρηχινίων ὡς ἐπεὰν οἱ βάρβαροι ἀπίωσι τὰ τοξεύματα, τὸν ἥλιον ὑπὸ τοῦ πλήθεος τῶν ὀϊστῶν ἀποκρύπτουσι· τοσοῦτο πλῆθος αὐτῶν εἶναι· τὸν δὲ οὐκ ἐκπλαγέντα τούτοισι εἰπεῖν, ἐν ἀλογίῃ ποιεύμενον τὸ τῶν Μήδων πλῆθος, ὡς πάντα σφι ἀγαθὰ ὁ Τρηχίνιος ξεῖνος ἀγγέλλοι, εἰ ἀποκρυπτόντων τῶν Μήδων τὸν ἥλιον ὑπὸ σκιῇ ἔσοιτο πρὸς αὐτοὺς ἡ μάχη καὶ οὐκ ἐν ἡλίῳ. ταῦτα μὲν καὶ ἄλλα τοιουτότροπα ἔπεά φασι Διηνέκεα τὸν Λακεδαιμόνιον λιπέσθαι μνημόσυνα.»

“This then is how the Lacedaemonians and Thespians conducted themselves, but the Spartan Dieneces is said to have exhibited the greatest courage of all. They say that he made the following speech before they joined battle with the Medes: he had learned from a Trachinian that there were so many of the barbarians that when they shot their missiles, the sun was hidden by the multitude of their arrows. He was not at all disturbed by this and made light of the multitude of the Medes, saying that their Trachinian foreigner brought them good news. If the Medes hid the sun, they could fight them in the shade instead of in the sun. This saying and others like it, they claim, Dieneces the Lacedaemonian left behind as a memorial.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

The Βirth of the Νaval Power

Aeschylus, The Persians,

[237-238] ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: «Πλοῦτος ἐξαρκὴς δόμοις;»
ΧΟΡΟΣ: «ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, θησαυρὸς χθονός.»

Queen: “Do they have sufficient wealth in their homes?” Chorus: “Of silver they possess a veritable fountain, a treasure chest in their soil.”

Aeschylus, The Persians, translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D.Cambridge, MA. Harvard University Press. 1926

Plutarch, Themistocles

[4.1] «Καὶ πρῶτον μὲν τὴν Λαυρεωτικὴν πρόσοδον ἀπὸ τῶν ἀργυρείων μετάλλων ἔθος ἐχόντων Ἀθηναίων διανέμεσθαι, μόνος εἰπεῖν ἐτόλμησε παρελθὼν εἰς τὸν δῆμον, ὡς χρὴ τὴν διανομὴν ἐάσαντας ἐκ τῶν χρημάτων τούτων κατασκευάσασθαι τριήρεις ἐπὶ τὸν πρὸς Αἰγινήτας πόλεμον.»

“And so, in the first place, whereas the Athenians were wont to divide up among themselves the revenue coming from the silver mines at Laureium, he, and he alone, dared to come before the people with a motion that this division be given up, and that with these moneys triremes be constructed for the war against Aegina.”

Plutarch, Themistocles,translation by Perrin B., Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1914.

Herodotus, The Histories

[7.226.1-2] «Λακεδαιμονίων δὲ καὶ Θεσπιέων τοιούτων γενομένων ὅμως λέγεται ἀνὴρ ἄριστος γενέσθαι Σπαρτιήτης Διηνέκης· τὸν τόδε φασὶ εἰπεῖν τὸ ἔπος πρὶν ἢ συμμεῖξαί σφεας τοῖσι Μήδοισι, πυθόμενον πρός τευ τῶν Τρηχινίων ὡς ἐπεὰν οἱ βάρβαροι ἀπίωσι τὰ τοξεύματα, τὸν ἥλιον ὑπὸ τοῦ πλήθεος τῶν ὀϊστῶν ἀποκρύπτουσι· τοσοῦτο πλῆθος αὐτῶν εἶναι· τὸν δὲ οὐκ ἐκπλαγέντα τούτοισι εἰπεῖν, ἐν ἀλογίῃ ποιεύμενον τὸ τῶν Μήδων πλῆθος, ὡς πάντα σφι ἀγαθὰ ὁ Τρηχίνιος ξεῖνος ἀγγέλλοι, εἰ ἀποκρυπτόντων τῶν Μήδων τὸν ἥλιον ὑπὸ σκιῇ ἔσοιτο πρὸς αὐτοὺς ἡ μάχη καὶ οὐκ ἐν ἡλίῳ. ταῦτα μὲν καὶ ἄλλα τοιουτότροπα ἔπεά φασι Διηνέκεα τὸν Λακεδαιμόνιον λιπέσθαι μνημόσυνα.»

“This then is how the Lacedaemonians and Thespians conducted themselves, but the Spartan Dieneces is said to have exhibited the greatest courage of all. They say that he made the following speech before they joined battle with the Medes: he had learned from a Trachinian that there were so many of the barbarians that when they shot their missiles, the sun was hidden by the multitude of their arrows. He was not at all disturbed by this and made light of the multitude of the Medes, saying that their Trachinian foreigner brought them good news. If the Medes hid the sun, they could fight them in the shade instead of in the sun. This saying and others like it, they claim, Dieneces the Lacedaemonian left behind as a memorial.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

Plutarch, Themistocles

«ἑκατὸν γὰρ ἀπὸ τῶν χρημάτων ἐκείνων ἐποιήθησαν τριήρεις, αἷς καὶ πρὸς Ξέρξην ἐναυμάχησαν»

“The result was that with those moneys they built a hundred triremes, with which they actually fought at Salamis1 against Xerxes.”

Plutarch, Themistocles, Translation by Bernadotte Perrin. Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1914

Herodotus, The Histories

[7.144.1-3] « ἑτέρη τε Θεμιστοκλέϊ γνώμη ἔμπροσθε ταύτης ἐς καιρὸν ἠρίστευσε, ὅτε Ἀθηναίοισι γενομένων χρημάτων μεγάλων ἐν τῷ κοινῷ, τὰ ἐκ τῶν μετάλλων σφι προσῆλθε τῶν ἀπὸ Λαυρείου, ἔμελλον λάξεσθαι ὀρχηδὸν ἕκαστος δέκα δραχμάς· τότε Θεμιστοκλέης ἀνέγνωσε Ἀθηναίους τῆς διαιρέσιος ταύτης παυσαμένους νέας τούτων τῶν χρημάτων ποιήσασθαι διηκοσίας ἐς τὸν πόλεμον, τὸν πρὸς Αἰγινήτας λέγων. [7.144.2] οὗτος γὰρ ὁ πόλεμος συστὰς ἔσωσε τότε τὴν Ἑλλάδα, ἀναγκάσας θαλασσίους γενέσθαι Ἀθηναίους. αἱ δὲ ἐς τὸ μὲν ἐποιήθησαν, οὐκ ἐχρήσθησαν, ἐς δέον δὲ οὕτω τῇ Ἑλλάδι ἐγένοντο. αὗταί τε δὴ αἱ νέες τοῖσι Ἀθηναίοισι προποιηθεῖσαι ὑπῆρχον, ἑτέρας τε ἔδεε προσναυπηγέεσθαι. ἔδοξέ τέ σφι μετὰ τὸ χρηστήριον βουλευομένοισι ἐπιόντα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα τὸν βάρβαρον δέκεσθαι τῇσι νηυσὶ πανδημεί, τῷ θεῷ πειθομένους, ἅμα Ἑλλήνων τοῖσι βουλομένοισι.»

“The advice of Themistocles had prevailed on a previous occasion. The revenues from the mines at Laurium1 had brought great wealth into the Athenians' treasury, and when each man was to receive ten drachmae for his share, Themistocles persuaded the Athenians to make no such division but to use the money to build two hundred ships for the war, that is, for the war with Aegina. This was in fact the war the outbreak of which saved Hellas by compelling the Athenians to become seamen. The ships were not used for the purpose for which they were built, but later came to serve Hellas in her need. These ships, then, had been made and were already there for the Athenians' service, and now they had to build yet others. In their debate after the giving of the oracle they accordingly resolved that they would put their trust in the god and meet the foreign invader of Hellas with the whole power of their fleet, ships and men, and with all other Greeks who were so minded.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

The Naval Battle of Salamis

Plutarch, Themistocles

[11.2] «....ὁ Θεμιστοκλῆς ἔφη· «πάταξον μέν, ἄκουσον δέ».

“...Themistocles said: ‘Smite, but hear me.’ “

Plutarch, Themistocles,Translation by. Bernadotte Perrin. Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1914

[11.2-11.3] «Εὐρυβιάδου δὲ τὴν μὲν ἡγεμονίαν τῶν νεῶν ἔχοντος διὰ τὸ τῆς Σπάρτης ἀξίωμα, μαλακοῦ δὲ παρὰ τὸν κίνδυνον ὄντος, αἴρειν δὲ βουλομένου καὶ πλεῖν ἐπὶ τὸν Ἰσθμόν, ὅπου καὶ τὸ πεζὸν ἤθροιστο τῶν Πελοποννησίων, ὁ Θεμιστοκλῆς ἀντέλεγεν. [11.3] ὅτε καὶ τὰ μνημονευόμενα λεχθῆναί φασι· τοῦ γὰρ Εὐρυβιάδου πρὸς αὐτὸν εἰπόντος· «ὦ Θεμιστόκλεις, ἐν τοῖς ἀγῶσι τοὺς προεξανισταμένους ῥαπίζουσι», «ναί» εἶπεν ὁ Θεμιστοκλῆς, «ἀλλὰ τοὺς ἀπολειφθέντας οὐ στεφανοῦσιν». ἐπαραμένου δὲ τὴν βακτηρίαν ὡς πατάξοντος, ὁ Θεμιστοκλῆς ἔφη· «πάταξον μέν, ἄκουσον δέ».

“When Eurybiades, who had the command of the fleet on account of the superior claims of Sparta, but who was faint-hearted in time of danger, wished to hoist sail and make for the Isthmus, where the infantry also of the Peloponnesians had been assembled, it was Themistocles who spoke against it, and it was then, they say, that these memorable sayings of his were uttered. When Eurybiades said to him, ‘Themistocles, at the games those who start too soon get a caning,’ ‘Yes,’ said Themistocles, ‘but those who lag behind get no crown.’ And when Eurybiades lifted up his staff as though to smite him, Themistocles said: ‘Smite, but hear me.“

Plutarch, Themistocles,Translation by. Bernadotte Perrin. Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1914

Aeschylus, The Persians

[392-405] ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ : «οὐ γὰρ ὡς φυγῇ
παιᾶν᾽ ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε,
ἀλλ᾽ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ θράσει·
σάλπιγξ δ᾽ ἀυτῇ πάντ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν.
εὐθὺς δὲ κώπης ῥοθιάδος ξυνεμβολῇ
ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ κελεύματος,
θοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐκφανεῖς ἰδεῖν.
τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάκτως κέρας
ἡγεῖτο κόσμῳ, δεύτερον δ᾽ ὁ πᾶς στόλος
ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν
πολλὴν βοήν· "Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών."»

“...for then the Hellenes chanted their solemn paean, not as in flight, but as men rushing to the onset with the courage of gallant hearts.The trumpet with its blast set all their side afire, and instantly, at the word of command, with the even stroke of foaming oars they struck the briny deep. Swiftly they all came clear into view. Their right wing, well marshalled, led on in orderly advance, next their whole army pressed on against us, and at the same time a loud shout met our ears: “On, you men of Hellas! Free your native land. Free your children, your wives, the temples of your fathers' gods, and the tombs of your ancestors. Now you are fighting for all you have.””.

Aeschylus, The Persians, translation by Herbert Weir Smyth, Cambridge, MA. Harvard University Press. 1926

Plutarch, Themistocles

[14.3] «Δοκεῖ δ᾽ οὐχ ἧττον εὖ τὸν καιρὸν ὁ Θεμιστοκλῆς ἢ τὸν τόπον συνιδὼν καὶ φυλάξας, μὴ πρότερον ἀντιπρῴρους καταστῆσαι ταῖς βαρβαρικαῖς τὰς τριήρεις, ἢ τὴν εἰωθυῖαν ὥραν παραγενέσθαι, τὸ πνεῦμα λαμπρὸν ἐκ πελάγους αἰεὶ καὶ κῦμα διὰ τῶν στενῶν κατάγουσαν· ὃ τὰς Ἑλληνικὰς μὲν οὐκ ἔβλαπτε ναῦς, ἁλιτενεῖς οὔσας καὶ ταπεινοτέρας, τὰς δὲ βαρβαρικὰς ταῖς τε πρύμναις ἀνεστώσας καὶ τοῖς καταστρώμασιν ὑψορόφους καὶ βαρείας ἐπιφερομένας ἔσφαλλε προσπῖπτον καὶ παρεδίδου πλαγίας τοῖς Ἕλλησιν ὀξέως προσφερομένοις καὶ τῷ Θεμιστοκλεῖ προσέχουσιν ὡς ὁρῶντι μάλιστα τὸ συμφέρον·»

“Themistocles is thought to have divined the best time for fighting with no less success than the best place, inasmuch as he took care not to send his triremes bow on against the Barbarian vessels until the hour of the day had come which always brought the breeze fresh from the sea and a swell rolling through the strait. This breeze wrought no harm to the Hellenic ships, since they lay low in the water and were rather small; but for the Barbarian ships, with their towering sterns and lofty decks and sluggish movements in getting under way, it was fatal, since it smote them and slewed them round broadside to the Hellenes, who set upon them sharply, keeping their eyes on Themistocles, because they thought he saw best what was to be done.”

Plutarch, Themistocles, Translation by Bernadotte Perrin. Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1914

Aeschylus, The Persians

[278-9] ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ: «οὐδὲν γὰρ ἤρκει τόξα, πᾶς δ᾽ ἀπώλλυτο
στρατὸς δαμασθεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς. »

Messenger: “Our bows were of no use, and the whole host has perished, overwhelmed when ship charged on ship.”.

Aeschylus, The Persians, translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D.Cambridge, MA. Harvard University Press. 1926

Herodotus, The Histories

[7.144.1-3] « ἑτέρη τε Θεμιστοκλέϊ γνώμη ἔμπροσθε ταύτης ἐς καιρὸν ἠρίστευσε, ὅτε Ἀθηναίοισι γενομένων χρημάτων μεγάλων ἐν τῷ κοινῷ, τὰ ἐκ τῶν μετάλλων σφι προσῆλθε τῶν ἀπὸ Λαυρείου, ἔμελλον λάξεσθαι ὀρχηδὸν ἕκαστος δέκα δραχμάς· τότε Θεμιστοκλέης ἀνέγνωσε Ἀθηναίους τῆς διαιρέσιος ταύτης παυσαμένους νέας τούτων τῶν χρημάτων ποιήσασθαι διηκοσίας ἐς τὸν πόλεμον, τὸν πρὸς Αἰγινήτας λέγων. οὗτος γὰρ ὁ πόλεμος συστὰς ἔσωσε τότε τὴν Ἑλλάδα, ἀναγκάσας θαλασσίους γενέσθαι Ἀθηναίους. αἱ δὲ ἐς τὸ μὲν ἐποιήθησαν, οὐκ ἐχρήσθησαν, ἐς δέον δὲ οὕτω τῇ Ἑλλάδι ἐγένοντο. αὗταί τε δὴ αἱ νέες τοῖσι Ἀθηναίοισι προποιηθεῖσαι ὑπῆρχον, ἑτέρας τε ἔδεε προσναυπηγέεσθαι. ἔδοξέ τέ σφι μετὰ τὸ χρηστήριον βουλευομένοισι ἐπιόντα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα τὸν βάρβαρον δέκεσθαι τῇσι νηυσὶ πανδημεί, τῷ θεῷ πειθομένους, ἅμα Ἑλλήνων τοῖσι βουλομένοισι.»

“The advice of Themistocles had prevailed on a previous occasion. The revenues from the mines at Laurium1 had brought great wealth into the Athenians' treasury, and when each man was to receive ten drachmae for his share, Themistocles persuaded the Athenians to make no such division but to use the money to build two hundred ships for the war, that is, for the war with Aegina. This was in fact the war the outbreak of which saved Hellas by compelling the Athenians to become seamen. The ships were not used for the purpose for which they were built, but later came to serve Hellas in her need. These ships, then, had been made and were already there for the Athenians' service, and now they had to build yet others. In their debate after the giving of the oracle they accordingly resolved that they would put their trust in the god and meet the foreign invader of Hellas with the whole power of their fleet, ships and men, and with all other Greeks who were so minded.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

Aeschylus, The Persians

[337-344] ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ: «πλήθους μὲν ἂν σάφ᾽ ἴσθ᾽ ἕκατι βάρβαρον ναυσὶν κρατῆσαι. καὶ γὰρ Ἕλλησιν μὲν ἦν
ὁ πᾶς ἀριθμὸς ἐς τριακάδας δέκα ναῶν, δεκὰς δ᾽ ἦν τῶνδε χωρὶς ἔκκριτος·
Ξέρξῃ δέ, καὶ γὰρ οἶσθα, χιλιὰς μὲν ἦν ὧν ἦγε πλῆθος, αἱ δ᾽ ὑπέρκοποι τάχει
ἑκατὸν δὶς ἦσαν ἑπτά θ᾽· ὧδ᾽ ἔχει λόγος. μή σοι δοκοῦμεν τῇδε λειφθῆναι μάχῃ; »

Messenger: “If numbers had been the only factor, be assured that the barbarians would have gained the victory with their fleet. For the whole number of the ships of Hellas amounted to ten times thirty, and, in addition to these, there was a chosen squadron of ten. But Xerxes, this I know, had under his command a thousand, while those excelling in speed were twice a hundred, and seven more. This is the total of their respective numbers. Do you think that we were simply outnumbered in this contest? No, it was some divine power that tipped the scale of fortune with unequal weight and thus destroyed our host. The gods preserve the city of the goddess Pallas.”

Aeschylus, The Persians, translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D.Cambridge, MA. Harvard University Press. 1926

Plutarch, Themistocles

[13.1] «Ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ Ξέρξης μὲν ἄνω καθῆστο, τὸν στόλον ἐποπτεύων καὶ τὴν παράταξιν, ὡς μὲν Φανόδημός φησιν ὑπὲρ τὸ Ἡράκλειον, ᾗ βραχεῖ πόρῳ διείργεται τῆς Ἀττικῆς ἡ νῆσος, ὡς δ᾽ Ἀκεστόδωρος ἐν μεθορίᾳ τῆς Μεγαρίδος ὑπὲρ τῶν καλουμένων Κεράτων, χρυσοῦν δίφρον θέμενος καὶ γραμματεῖς πολλοὺς παραστησάμενος, ὧν ἔργον ἦν ἀπογράφεσθαι τὰ κατὰ τὴν μάχην πραττόμενα.»

“At break of day, Xerxes was seated on a high place and overlooking the disposition of his armament. This place was, according to Phanodemus, above the Heracleium, where only a narrow passage separates the island from Attica; but according to Acestodorus, it was in the border-land of Megara, above the so-called ‘Horns.’ Here a gilded throne had been set for him at his command, and many secretaries stationed near at hand, whose task it was to make due record of all that was done in the battle.”

Plutarch, Themistocles,Translation by. Bernadotte Perrin. Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1914. 2.(PERSEUS DIGITAL LIBRARY)

Aeschylus, The Persians

[465-470] ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ: «Ξέρξης δ᾽ ἀνῴμωξεν κακῶν ὁρῶν βάθος·
ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ,
ὑψηλὸν ὄχθον ἄγχι πελαγίας ἁλός·
ῥήξας δὲ πέπλους κἀνακωκύσας λιγύ,
πεζῷ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματι,
ἵησ᾽ ἀκόσμῳ ξὺν φυγῇ.»

Messenger: “Xerxes groaned aloud when he beheld the extent of the disaster, for he occupied a seat commanding a clear view of the entire army—a lofty headland by the open sea. Tearing his robes and uttering a loud cry, he straightaway gave orders to his force on land and dismissed them in disorderly flight.”

Aeschylus, The Persians, translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D.Cambridge, MA. Harvard University Press. 1926

Shipbuilding

Aeschylus, The Persians

[278-9] ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ: «οὐδὲν γὰρ ἤρκει τόξα, πᾶς δ᾽ ἀπώλλυτο
στρατὸς δαμασθεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς.»

Messenger: “Our bows were of no use, and the whole host has perished, overwhelmed when ship charged on ship.”

Aeschylus, The Persians, translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D.Cambridge, MA. Harvard University Press. 1926

Aristotle, Athenian Constitution

[46.1] «Ἐπιμελεῖται δὲ καὶ τῶν πεποιημένων τριήρων καὶ τῶν σκευῶν καὶ τῶν νεωσοίκων, καὶ ποιεῖται καινὰς 〚δὲ〛 τριήρεις ἢ τετρήρεις, ὁποτέρας ἂν ὁ δῆμος χειροτονήσῃ, καὶ σκεύη ταύταις καὶ νεωσοίκους· χειροτονεῖ δ´ ἀρχιτέκτονας ὁ δῆμος ἐπὶ τὰς ναῦς. ἂν δὲ μὴ παραδῶσιν ἐξειργασμένα ταῦτα τῇ νέᾳ βουλῇ, τὴν δωρεὰν οὐκ ἔστιν αὐτοῖς λαβεῖν· ἐπὶ γὰρ τῆς ὕστερον βουλῆς λαμβάνουσιν. ποιεῖται δὲ τὰς τριήρεις, δέκα ἄνδρας ἐξ αὑτῆς ἑλομένη τριηροποιούς.»

“The Council also inspects triremes after construction, and their rigging, and the naval sheds, and has new triremes or quadriremes, whichever the People votes for, built and rigged, and naval sheds built; but naval architects are elected by the People. If the outgoing Council does not hand over these works completed to the new Council, the members cannot draw their honorarium, which is payable when the next Council is in office. For the building of triremes it elects ten of its own members as Naval Constructors.”

Aristotle, Athenian Constitution translated by H. Rackham. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1952

The Consolidation of Democracy

Aristotle, Athenian Constitution

[22.3-4] «ἔτει δὲ μετὰ ταῦτα δωδεκάτῳ νικήσαντες τὴν ἐν Μαραθῶνι μάχην, ἐπὶ Φαινίππου ἄρχοντος, διαλιπόντες ἔτη δύο μετὰ τὴν νίκην, θαρροῦντος ἤδη τοῦ δήμου, τότε πρῶτον ἐχρήσαντο τῷ νόμῳ τῷ περὶ τὸν ὀστρακισμόν, ὃς ἐτέθη διὰ τὴν ὑποψίαν τῶν ἐν ταῖς δυνάμεσιν, ὅτι Πεισίστρατος δημαγωγὸς καὶ στρατηγὸς ὢν τύραννος κατέστη καὶ πρῶτος ὠστρακίσθη τῶν ἐκείνου συγγενῶν Ἵππαρχος Χάρμου Κολλυτεύς, δι᾽ ὃν καὶ μάλιστα τὸν νόμον ἔθηκεν ὁ Κλεισθένης, ἐξελάσαι βουλόμενος αὐτόν. οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι τοὺς τῶν τυράννων φίλους, ὅσοι μὴ συνεξαμαρτάνοιεν ἐν ταῖς ταραχαῖς, εἴων οἰκεῖν τὴν πόλιν, χρώμενοι τῇ εἰωθυίᾳ τοῦ δήμου πρᾳότητι: ὧν ἡγεμὼν καὶ προστάτης ἦν Ἵππαρχος.»

“Eleven years afterwards came their victory in the battle of Marathon; and in the archonship of Phaenippus, two years after the victory, the people being now in high courage, they put in force for the first time the law about ostracism, which had been enacted owing to the suspicion felt against the men in the positions of power because Peisistratus when leader of the people and general set himself up as tyrant. The first person banished by ostracism was one of his relatives, Hipparchus son of Charmus of the deme of Collytus, the desire to banish whom had been Cleisthenes' principal motive in making the law. For the Athenians permitted all friends of the tyrants that had not taken part with them in their offences during the disorders to dwell in the city, —in this the customary mildness of the people was displayed; and Hipparchus was the leader and chief of these persons.”

Aristotle, Athenian Constitution translated by H. Rackham. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1952

Plutarch, Themistocles

[22.4] «Τὸν μὲν οὖν ἐξοστρακισμὸν ἐποιήσαντο κατ᾽ αὐτοῦ, κολούοντες τὸ ἀξίωμα καὶ τὴν ὑπεροχήν, ὥσπερ εἰώθεσαν ἐπὶ πάντων οὓς ᾤοντο τῇ δυνάμει βαρεῖς καὶ πρὸς ἰσότητα δημοκρατικὴν ἀσυμμέτρους εἶναι»

“Well then, they visited him with ostracism, curtailing his dignity and pre-eminence, as they were wont to do in the case of all whom they thought to have oppressive power, and to be incommensurate with true democratic equality.”

Plutarch, Themistocles, Translation by. Bernadotte Perrin. Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1914

The Destruction and Rebirth of the City

Herodotus, The Histories

[8.50.1] «ταῦτα τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου στρατηγῶν ἐπιλεγομένων ἐληλύθεε ἀνὴρ Ἀθηναῖος ἀγγέλλων ἥκειν τὸν βάρβαρον ἐς τὴν Ἀττικὴν καὶ πᾶσαν αὐτὴν πυρπολέεσθαι».

“While the generals from the Peloponnese considered this argument, an Athenian came with the message that the barbarians had reached Attica and were destroying all of it by fire.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

Plutarch, Themistocles

[10.8] «Ἐκπλεούσης δὲ τῆς πόλεως τοῖς μὲν οἶκτον τὸ θέαμα, τοῖς δὲ θαῦμα τῆς τόλμης παρεῖχε, γενεὰς μὲν ἄλλῃ προπεμπόντων, αὐτῶν δ᾽ ἀκάμπτων πρὸς οἰμωγὰς καὶ δάκρυα γονέων καὶ περιβολὰς διαπερώντων εἰς τὴν νῆσον.»

“When the entire city was thus putting out to sea, the sight provoked pity in some, and in others astonishment at the hardihood of the step; for they were sending off their families in one direction, while they themselves, unmoved by the lamentations and tears and embraces of their loved ones, were crossing over to the island where the enemy was to be fought.”

Plutarch, Themistocles, Translation by Bernadotte Perrin. Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1914

Aeschylus, The Persians

[809-12] ΔΑΡΕΙΟΣ:
«οἳ γῆν μολόντες Ἑλλάδ᾽ οὐ θεῶν βρέτη
ᾐδοῦντο συλᾶν οὐδὲ πιμπράναι νεώς·
βωμοὶ δ᾽ ἄιστοι, δαιμόνων θ᾽ ἱδρύματα
πρόρριζα φύρδην ἐξανέστραπται βάθρων.»

Darius: “For, on reaching the land of Hellas, [810] restrained by no religious awe, they ravaged the images of the gods and set fire to their temples. Altars have been destroyed, statues of the gods have been thrown from their bases in utter ruin and confusion.”

Aeschylus, The Persians, translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D.Cambridge, MA. Harvard University Press. 1926 (PERSEUS DIGITAL LIBRARY)

Herodotus, The Histories

[8.52.1] «οἱ δὲ Πέρσαι ἱζόμενοι ἐπὶ τὸν καταντίον τῆς ἀκροπόλιος ὄχθον, τὸν Ἀθηναῖοι καλέουσι Ἀρήιον πάγον, ἐπολιόρκεον τρόπον τοιόνδε· ὅκως στυππεῖον περὶ τοὺς ὀϊστοὺς περιθέντες ἅψειαν, ἐτόξευον ἐς τὸ φράγμα. ἐνθαῦτα Ἀθηναίων οἱ πολιορκεόμενοι ὅμως ἠμύνοντο, καίπερ ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ ἀπιγμένοι καὶ τοῦ φράγματος προδεδωκότος»

“The Persians took up a position on the hill opposite the acropolis, which the Athenians call the Areopagus, and besieged them in this way: they wrapped arrows in tar and set them on fire, and then shot them at the barricade. Still the besieged Athenians defended themselves, although they had come to the utmost danger and their barricade had failed them. ”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

Herodotus, The Histories

[8.52.2]«οὐδὲ λόγους τῶν Πεισιστρατιδέων προσφερόντων περὶ ὁμολογίης ἐνεδέκοντο, ἀμυνόμενοι δὲ ἄλλα τε ἀντεμηχανῶντο καὶ δὴ καὶ προσιόντων τῶν βαρβάρων πρὸς τὰς πύλας ὀλοιτρόχους ἀπίεσαν, ὥστε Ξέρξην ἐπὶ χρόνον συχνὸν ἀπορίῃσι ἐνέχεσθαι οὐ δυνάμενόν σφεας ἑλεῖν.»

“When the Pisistratids proposed terms of surrender, they would not listen but contrived defenses such as rolling down boulders onto the barbarians when they came near the gates. For a long time Xerxes was at a loss, unable to capture them.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

Herodotus, The Histories

[8.53.1] «χρόνῳ δ᾽ ἐκ τῶν ἀπόρων ἐφάνη δή τις ἔσοδος τοῖσι βαρβάροισι· ἔδεε γὰρ κατὰ τὸ θεοπρόπιον πᾶσαν τὴν Ἀττικὴν τὴν ἐν τῇ ἠπείρῳ γενέσθαι ὑπὸ Πέρσῃσι. ἔμπροσθε ὦν τῆς ἀκροπόλιος, ὄπισθε δὲ τῶν πυλέων καὶ τῆς ἀνόδου, τῇ δὴ οὔτε τις ἐφύλασσε οὔτ᾽ ἂν ἤλπισε μή κοτέ τις κατὰ ταῦτα ἀναβαίη ἀνθρώπων, ταύτῃ ἀνέβησάν τινες κατὰ τὸ ἱρὸν τῆς Κέκροπος θυγατρὸς Ἀγλαύρου, καίπερ ἀποκρήμνου ἐόντος τοῦ χώρου.»

“In time a way out of their difficulties was revealed to the barbarians, since according to the oracle all the mainland of Attica had to become subject to the Persians. In front of the acropolis, and behind the gates and the ascent, was a place where no one was on guard, since no one thought any man could go up that way. Here some men climbed up, near the sacred precinct of Cecrops' daughter Aglaurus, although the place was a sheer cliff.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920

Herodotus, The Histories

[8.53.2] «ὡς δὲ εἶδον αὐτοὺς ἀναβεβηκότας οἱ Ἀθηναῖοι [ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν], οἱ μὲν ἐρρίπτεον ἑωυτοὺς κατὰ τοῦ τείχεος κάτω καὶ διεφθείροντο, οἱ δὲ ἐς τὸ μέγαρον κατέφευγον. τῶν δὲ Περσέων οἱ ἀναβεβηκότες πρῶτον μὲν ἐτράποντο πρὸς τὰς πύλας, ταύτας δὲ ἀνοίξαντες τοὺς ἱκέτας ἐφόνευον· ἐπεὶ δέ σφι πάντες κατέστρωντο, τὸ ἱρὸν συλήσαντες ἐνέπρησαν πᾶσαν τὴν ἀκρόπολιν.»

“When the Athenians saw that they had ascended to the acropolis, some threw themselves off the wall and were killed, and others fled into the chamber. The Persians who had come up first turned to the gates, opened them, and murdered the suppliants. When they had levelled everything, they plundered the sacred precinct and set fire to the entire acropolis.”

Herodotus, The Histories, translation by A. D. Godley, Cambridge. Harvard University Press. 1920 (PERSEUS DIGITAL LIBRARY)

Inscriptions

Plutarch, Themistocles

[10.4-5] «κρατήσας δὲ τῇ γνώμῃ ψήφισμα γράφει, τὴν μὲν πόλιν παρακαταθέσθαι τῇ Ἀθηνᾷ τῇ Ἀθηνῶν μεδεούσῃ, τοὺς δ᾽ ἐν ἡλικίᾳ πάντας ἐμβαίνειν εἰς τὰς τριήρεις, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας καὶ ἀνδράποδα σῴζειν ἕκαστον ὡς ἂν δύνηται. κυρωθέντος δὲ τοῦ ψηφίσματος οἱ πλεῖστοι τῶν Ἀθηναίων ὑπεξέθεντο γενεὰς καὶ γυναῖκας εἰς Τροιζῆνα, φιλοτίμως πάνυ τῶν Τροιζηνίων ὑποδεχομένων·»

“At last his opinion prevailed, and so he introduced a bill providing that the city be entrusted for safe keeping ‘to Athena the patroness of Athens,’ but that all the men of military age embark on the triremes, after finding for their children, wives, and servants, such safety as each best could.Upon the passage of this bill, most of the Athenians bestowed their children and wives in Troezen, where the Troezenians very eagerly welcomed them."

Plutarch, Themistocles, Translation by. Bernadotte Perrin. Cambridge, MA. Harvard University Press. London. William Heinemann Ltd. 1914

Aristotle, Athenian Constitution

[23.5] «διὸ καὶ τοὺς φόρους οὗτος ἦν ὁ τάξας ταῖς πόλεσιν τοὺς πρώτους, ἔτει τρίτῳ μετὰ τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν, ἐπὶ Τιμοσθένους ἄρχοντος.»

“Hence it was Aristeides who assessed the tributes of the allied states on the first occasion, two years after the naval battle of Salamis, in the archonship of Timosthenes.”

Aristotle, Athenian Constitution translated by H. Rackham. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1952

Excavations

Aeschylus, The Persians

[809-812] ΔΑΡΕΙΟΣ:
«οἳ γῆν μολόντες Ἑλλάδ᾽ οὐ θεῶν βρέτη
ᾐδοῦντο συλᾶν οὐδὲ πιμπράναι νεώς·
βωμοὶ δ᾽ ἄιστοι, δαιμόνων θ᾽ ἱδρύματα
πρόρριζα φύρδην ἐξανέστραπται βάθρων.»

Darius: “or, on reaching the land of Hellas, [810] restrained by no religious awe, they ravaged the images of the gods and set fire to their temples. Altars have been destroyed, statues of the gods have been thrown from their bases in utter ruin and confusion.”

Aeschylus, The Persians, translation by Herbert Weir Smyth, Ph. D.Cambridge, MA. Harvard University Press. 1926 (PERSEUS DIGITAL LIBRARY)

Για βέλτιστη εμπειρία
περιήγησης γυρίστε
οριζόντια την οθόνη

For optimal browsing
experience please rotate
your device